تبدیل آنلاین درجه فارنهایت و سانتیگراد

تبدیل فارنهایت به سلسیوس

تبدیل درجه فارنهایت به سانتیگراد

درجه حرارت مناسب پخت در دستورات آشپزی اغلب بر حسب فارنهایت میباشد و در صورتی که بخواهید درجه حرارت مناسب را بر حسب سانتیگراد ( سلسیوس ) بدانید میتوانید از جدول بالا استفاده کنید.