تعبیر خواب مخصوص ماه های قمری

زمان و مکان مناسب و نامناسب خوابیدن

زمان های خوابیدن خواب عیلوله خواب بین طلوع خورشید تا روشنایی کامل خورشید است که باعث ضعف بدن و بیماری میشود. خواب فیلوله خواب پس از طلوع  آفتاب و ابتدای روز می باشد و باعث سردی بدن ، کسالت و بی‌نشاطی در طول روز می‌شود ، این خواب باعث کم شدن برکت است و بسیار…

ادامه ...
تعبیر خواب روزهای ماه

تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب هر روز ماه تعبیر خواب روز 1 ماه   »   باطل است تعبیر خواب روزهای 2 ، 3 ماه   »   بر عكس است تعبیر خواب روزهای 4 ، 5 ماه   »   به تاخیر افتد تعبیر خواب روزهای 6 ، 7 ، 8 ، 9 ماه   »   صادق است تعبیر خواب روز 10 ماه…

ادامه ...