فال شیخ بهایی آنلاین

فال شیخ بهایی

فال شیخ بهایی با نام فال حاجت یا فال آرزو نیز شناخته می شود ، با بدن و لباس تمیز ، مقصود و حاجتتان را یادآور شده و با حضور قلب و توجه کامل روی یک حرف کلیک کنید و نتیجه را در انتهای جدول مشاهده کنید

و ی ل ا ی ل ی ف ل ف و ا و ح ی
خ ی ی ی ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ی م ص ی
ی ل ع ا ل ه ن و ه ر ی ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ی ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ی ا و ا ی ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ی و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ی ی
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت
در این کار نیکوئی و شادمانی و رسیدن به مقصد میباشد

بزودی به مراد و مطلوب خویش می رسی

در این امر عجله نکن صبر بهتر است

اول این کار سختی و عاقبت آن شادی و گشایش است

رسیدن به این مقصود نیاز به صدقه و احسان به مستمندان دارد

ترک این نیت بهتر است

از غم رهائی می یابی و شاد می گردی

حصول نتیجه و بزرگی و دولت

در این نیت منفعت و ضرری نیست