فال جدول انبیاء و پیامبران

فال جدول انبیاء و پیامبران

فال جدول انبیاء و پیامبران

ابتدا چند نفس عمیق بکشید سپس نیت کنید و با چشمان بسته انگشت اشاره خود را به روی شکل بالا بگذارید ، چشم ها را گشوده و نام پیامبری که انگشت شما به آن اشاره دارد در زیر بیابید و تعبیرش را بخوانید.


فال حضرت ادم (ع)

ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش كه ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری ، آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی داشته است ، پس شكرانه نعمت بجای آور و در هر كاری بخدا توكل كن و از مكر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل بگریز. از تولید نسل زیادتر از دو فرزند خودداری كن كه هر حاجتی داشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا برآورده میشود.


فال حضرت ابراهیم (ع)

ای صاحب فال ، اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در كار تو ایجاد میشود كه مشكل گشای كار بسته تو است. شكر خدای را بجای آور و با خلق خوش با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی كه خداوند تبارك و تعالی با تو است ، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه های مخرب رها باش تا رستگار شوی.


فال حضرت ادریس (ع)

ای صاحب فال ، بدان بزودی شیطان تو را وسوسه میكند و از كاری كه میخواهی انجام بدهی باز میدارد. از مکر ابلیس بپرهیز و آنچه را می آموزی به دیگران بیاموز و از تعلیم و تعلم كوتاهی مكن تا به مقامی كه میخواهی برسی و سربلند و سرافراز باشی.


فال حضرت اسحق (ع)

ای صاحب فال و ای نكو اقبال ، كسی را دوست میداری كه بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او میسوزی و میسازی اما او به تو التفاتی ندارد ولی بدان كه این عشق جانسوز ، برای تو موهبتی است بزرگ كه از طرف خداوند در قلبت ودیعه گذاشته شده است كه بوسیله آن به آنچنان شهرتی برسی كه در دنیا بلند آوازه گردی و از بركت آن شهرت اقتدار پیدا كنی.


فال حضرت اسماعیل (ع)

ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان كه ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیكنی و مرتب كفران نعمت میكنی. شكر خدای بجای آور و از یأس و ناامیدی برحذر باش كه پروردگار دانا و تواناست ، باید بپاخاست و همه چیز را از خدا خواست كه میان دوستان و همكاران برتر از آنها خواهی شد.


فال حضرت الیاس (ع)

ای صاحب فال ، همواره بكوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مكن كه جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد. هیچگاه غبطه دیگران را مخور كه چرا فلانی چنین شد و من نشدم یا فلان كس خواست چنان بشود و نشد لذا من هم نمیتوانم بشوم پس همت بلند دار كه مردان روزگار ، از همت بلند به جایی رسیده اند ، سعی كن احساس حقارت ، نكنی تا به آنچه میخواهی برسی.


فال حضرت ایوب (ع)

ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش چنانچه در سرت فكر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد شكست با توست. اگر حیله در كارت باشد بر ملا خواهد شد و نتیجه ای جز رسوائی ندارد ، پس صبر و تحمل داشته باش كه به لطف پروردگار قصد تسخیر آنچه را داری با صبر و شكیبایی بدست آری و از خفت و خواری در امان بمانی.


فال حضرت خضر (ع)

ای صاحب فال ، بر تو بشارت باد كه بر اثر لیاقت و كفایتی كه از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد. از محنت و اندوه رهایی خواهی یافت و به مراد خویش خواهی رسید ، حرمت بزرگان را حفظ كن تا حرمت و عزت تو محفوظ بماند و رستگار شوی.


فال حضرت داوود (ع)

ای صاحب فال ، غم و اندوه به خود راه مده و توكل به ذات پروردگار كن كه بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد. قدر این نعمت را بدان و شكرانه خداوند بجای بیاور و با مردم مدارا كن و از گناه بپرهیز و تقوا پیشه كن تا به آنچه كه میخواهی برسی.


فال حضرت ذکریا (ع)

ای صاحب فال و ای خوش اقبال ، بدان كه در هر حال از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی كه داری خلاص میشوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی میگردد. از غصه نجات میابی و خیالت از هر جهت آسوده میگردد به شرط آنكه خدا را فراموش نكنی و پیوسته به خداوندگار یكتا باشی كه یاد خدا ، دلها را شاد میكند و غم را از دل ها می زداید و به انسان قوت قلب و اطمینان خاطر میبخشد پس بیاد خدا باش و توكل به او كن كه در دنیا و آخرت رستگار شوی.


فال حضرت سلیمان (ع)

ای صاحب فال ، اگر در فكر جمع مال و دولت بی زوال هستی بدان كه با یاری از ذات پروردگار بی همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی خواهی رسید ، چون كرم خداوند بیش از آنست كه در تصور آید. به كرم یزدان پاك دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز كن كه خداوند با پرهیزكاران است و تو را از لغزش ها مصون خواهد داشت.


فال حضرت شعیب (ع)

ای صاحب فال در زیر سایه لطف خداوندگار ، روزگار با تو همراه است. شكرانه نعمت های بی دریغ خداوندی بجای آور و از لطف و كرم بی زوال خداوندی غافل مباش كه هر عمل نیك و بدی كه می بینی در دست قدرتمند خالق یكتاست. تا كنون هر چه از خدا خواسته ای از تو دریغ نفرموده و نخواهد فرمود ، آنچه را طلب میكنی به تو عطا میفرماید پس او را ستایش كن و از او غافل مشو تا رستگار باشی.


فال حضرت شیث (ع)

ای صاحب فال ، اندوهگین و غمناك مباش و به دنیا دل مبند آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شكر نعمت به جای آور خود را بیهوده میازار كه این دنیای حیله گر و جفاكار به کسی وفا نكرده ، پس از هر جهت آسوده خاطر باش و با آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اكتفا كن و دعا كن كه اوضاع و احوال تو بدتر از این نشود.


فال حضرت صالح (ع)

ای صاحب فال ، عده ای مردمان بدكار و تبهكار با ترفند و مكر و حیله و تزویر ، قصد فریب تو را دارند كه بهتر است بی خیال باشی و بروی خود نیاوری كه به لطف عنایت پروردگار كاری از پیش نمیبرند و به تو گزندی نتوانند زد و تو از مكر آنها مطلع میشوی و آنها رسوا میشوند. توكل به خدا كن و در انتخاب دوست دقت كن و به هركس زود اعتماد مكن و راز خود را با كسی مگو تا موفق و كامكار باشی.


فال حضرت عیسی (ع)

ای صاحب فال ، بشارت باد تو را كه بزودی از اندوهی كه داری خلاص خواهی شد و فكر و خیالت آسوده میگردد. از خدا بترس و تقوا پیشه كن كه به مقامی خواهی رسید كه در باور كسی نمیگنجد و بر اثر آن جمعی با تو مخالفت خواهند كرد و لیكن تو در پناه یزدان پاك ، پاكدامن مانده و از هر تهمتی مبرا خواهی گشت.


فال حضرت محمد (ع)

ای صاحب فال ای خوش اقبال برتو بشارت باد كه بر اثر لیاقت و كفایتی كه ابراز خواهی نمود میان آشنایان و اقوام خود به مقام بلندی خواهی رسید كه مورد حسد دیگران خواهی گرفت. لیكن خداوند دانا وتوانا تورا حمایت میكند و تو را از گزند و چشم زخم دیگران مصون میدارد ، شكر خدای رابجای آور و سعی كن موقعیتی را كه نصیب تو میگردد همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ كنی تا سرافراز بمانی.


فال حضرت موسی (ع)

ای صاحب فال ، عده ای به تو بدگمان هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فكر نیرنگی هستند كه تو را رسوا كنند ولیكن با لطف پروردگار مكر و حیله ای در اثر نخواهد كرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود. بزودی از پریشانی و غم اندوه خلاص میشوی و روح افسرده تو شادمان میگردد ، شكرانه این محبت الهی را بجای آور و با مخالفین مدارا كن تا آسیبی به تو نرسد.


فال حضرت نوح (ع)

ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای كه روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با یاری از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفكر نادرست آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی. كاری مشروع به تو پیشنهاد میشود كه از آن كار بهره مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا میكنی و آسوده خاطر میشوی.


فال حضرت هارون (ع)

ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیكی با یكی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد كه سرمایه كارت بالا میگیرد و جزو سرمایه داران بزرگ میشوی پس شكرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه به دیگران انفاق كن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری كن تا در دنیا و آخرت رستگار شوی.


فال حضرت هود (ع)

ای صاحب فال ، بیمار تو به لطف و كرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد كرد. هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و به درگاه او استغفار كن كه تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد كه بسلامت میرسی و انبساط خاطر پیدا میكنی.


فال حضرت یحیی (ع)

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد كه بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی كه داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم میشود. سعی كن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی كه گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردا بهره بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شكر خدای بجای آری كه موفق و رستگار خواهی شد.


فال حضرت یعقوب (ع)

ای صاحب فال ، از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد كه به كرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد. اگر گم كرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ، خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانی ها نجات خواهد داد پس شكر خدای را بجای آور و از انفاق به مستحق دریغ نكن تا پیوسته سالم و سلامت باشی.


فال حضرت یوسف (ع)

ای صاحب فال ، بخت با تو یار است و حامی تو كردگار است و تو در زیر سایه حمایت پروردگار از دست دشمنان گزندی نخواهی دید. رازی در دل داری ، آن را نگهدار و با كسی درمیان مگذار كه مورد حسد قرار گیری ، آن را به مشیت الهی واگذار كه خداوند با توست و تو شكرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تا كامروا گردی.


فال حضرت یونس (ع)

ای صاحب فال ، بدان كه بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی كرد و فواید زیادی نصیب تو خواهد شد ، شكر این نعمت بجای آور. به عبادت كوش و لباس دیانت پوش و خدای را مكن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش كه پیروز و موفق خواهی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *