سنجش میزان عشق با فال ورق

سنجش میزان عشق با فال ورق

سنجش میزان عشق با فال ورق : ابتدا تمام کارت ها را با یکدیگر مخلوط کنید سپس کارت ها را چند بار بُر بزنید به حالتی كه پشت ورق ها را فقط ببینید …