فال رمل آنلاینابتدا با تمرکز و خلوص قلب نیت کنید
حالا میتوانید فال بگیرید

فال بگیرید