فال ابجد | فال حروف ابجد | فال چوب

فال ابجد | فال حروف ابجد | فال چوب

فال ابجد | فال حروف ابجد | فال چوب

فال چوب يكی از قديمی ترين نوع فال بينی است كه آن را به دانيال نبی (ع) نسبت ميدهند ، برای انجام فال ابتدا چوبی به شکل مکعب بگيريد و در 4 طرف ان حروف آ ، ب ، ج ، د بنويسيد.

چشم ها را ببندید و نفس عميق بکشيد و ذهنتان را به آنچه میخواهید متمرکز کنيد سپس چوب را در کف دست ها بچرخانيد و آن را روی ميز يا زمين بيندازيد و حرف بالای تاس چوبی را يادداشت کنيد.

اين عمل را 3 بار تکرار کنید و 3 حرف بدست آمده را به ترتیب در کنار هم بنويسيد سپس فال مرتبط با حروف بدست آمده را در ادامه بخوانيد..

فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی میرسی از كار و بیع و شراكت سود خواهی برد و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر میشود. اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد ، اگر گره یا مشكلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به زودی از طرف شخص بزرگی كمك میشوی و گشایشی در كارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود و از آسیب بدخواهان دور می مانی  و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند. اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا كسی داری یا قصد انجام كار یا معامله ای داری ، انجام بده بخت با شما یار است. فرزند صالحی نصیب شما میشود كه قدمش برای شما خیر است ؛ از مال حرام پرهیز كن و در عبادت كاهلی نكن مراقب افكار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

فكری را كه در سر داری ترك كن و صبر پیشه كن تا گشایشی در كارت ایجاد شود ؛ قال و قیل و تلاش بیهوده مكن. از بدی دوری كن و به امر و مشیت الهی تسلیم باش و جز در راه او كوشش و عمل نكن ، از دروغ بر حذر باش چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا دوازده روز دیگر گشایشی در كار تو ایجاد میشود ، صبور باش و به خدا توكل كن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

بزودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شكر خدا را به جا آوری. افرادی هستند كه در عین دوستی ، غیبت تو را میكنند ، از این افراد دوری كن ، برای مقصود و نیتی كه داری باید تلاش كنی تا به ان برسی ، اگر كسی را رنجانده ای باید از او دلجویی كنی. نیات خیر داشته باش و در كارها مردانه پیش برو و به خداوند توكل كن تا به مرادت برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیت خوبی كرده ای طالعت روشن است و غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی ، اگر چیزی را از دست بدهی از آن فایده ای نصیبت میشود. ازدوست ، همكار یا همسر خود راحتی میبینی. اگر فكر معامله هستی انجام بده نفع میبری ؛ مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد ؛ اگر قصد انجام كاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به آنچه كه نیت كرده ای میرسی ولی باید صبر كنی نه اینكه تعجیل كنی ، چون اگر تعجیل كنی از كارت پشیمان میشوی . از قصدی كه داری دور شو ، با كسی نزاع نكن و راز دل خود را به كسی نگو ، از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او یك نشان است دوری كن ، از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور و به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

ایمانت را قوی كن آنچه را كه آرزو و انتظار داری از خداوند طلب كن. به زودی كارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی ، البته با همت و اراده ی خودت ؛ از آنچه كه میترسی در امان هستی ، به خداوند توكل كن تا به مرادت برسی.


فال ابجد فال ابجدفال ابجد

روزهای خوبی در پیش داری پس نا امید نباش و از كسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو و افكار و نیات پاك در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد و گشایشی در كارت ایجاد شود. از افراد بد دوری كن غیبت نكن هدف یا كاری را كه داری دنبال كن تا به توفیق برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام كاری ناصواب داری یا فكری بد در سر داری از آن دست بردار و از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن. كسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی كنی ، اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست ، صدقه بده رفع خواهد شد ؛ از فكر بد و پول و در آمد حرام دوری كن و در همه ی كارها به خدا توكل كن تا به مرادت برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز میابی و از تندرستی بر خوردار میشوی ، به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت و در كار سود خوبی نصیب تو میشود. یكی از كسانی كه به او نیكی میكنی به تو بدی میكند اما از كار خود پشیمان میشود چون غمخوار توست ، اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت و اگر چیزی را از دست داده ای  به زودی به دست خواهی اورد. اگر مسافر داری به زودی باز میگردد و اگر كسی از نزدیكانت در حبس باشد به زودی آزاد میشود ؛ اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود. از كارهای بد دوری كن و در انجام كارهای خیر پیش قدم باش ؛ به خاطر انجام یك كار خوب و خیر بر سر زبانها میافتی ؛ از جایی كه انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شاكر باش.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به زودی گره ی كارت باز میشود و به هر خواسته ای كه داری میرسی ؛ ممكن است كسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت كن ، تا حدی از شر بدخواهان در امانی ، در چند روز آینده یك خبر خوشحال كننده میشنوی. اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی ؛ در كارهایت به خدا توكل كن تا به امید حق كارهایت درست به انجام برسد ؛ رازت را به هر كس نگو و خوددار باش و از بدی ها پرهیز كن ؛ آنچه را كه انتظار داری به زودی به دست خواهی آورد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

حاجت و آرزویی داری كه بر آورده میشود و گشایشی در كارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشكلی داری به زودی برطرف میشود ؛ اگر این مشكل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میكنی ؛ در طالعت فرزند زیاد دیده میشود ؛ فرزندانی خوب و خوش قدم.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی ؛ منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن ، گمشده ای را پیدا میکنی. اگر با كسی مشکلی داری داری عاقبت به نفع تو تمام میشود ، به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی شد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

بهتر است از این خواسته و نیتی كه داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود ؛ فعلا بهتر است دست به كاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی ، به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد كرد. تو دوست و دشمن زیاد خواهی داشت باید مراقب آنها باشی تا در كارت فتنه نكنند ؛ اگر كسی تو را نصیحتی كرد آن را بپذیر.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

آنچه را كه نیت و آرزو كرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است ؛ از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود و از كار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد. اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل كنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت خوب است اما از نیتی كه داری دوری كن پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد ، نباید چنین قصدی را دنبال كنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد  از او دوری کن ، حدود دو سال است كه كارت خوب نیست اما اگر صبر داشته باشی گشایش در كارت دیده میشود و به مرادت میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

بزودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی ، چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست میاوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود ، اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به ان اقدام کنید ، به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و کارت بالا میگیرد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری یا قصد جابجایی و نقل مكان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود ؛ غیبت دیگران را نكن و به كار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش اید.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیتت بر آورده میشود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی و اگر بیمار هستی بهبود پیدا میكنی. اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد ؛ اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد بود ؛ خلاصه اینكه هر قصد و نیتی كه داری به آن عمل كن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی است و نیتت بر آورده میشود و به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد. در كارهایت همچنان كوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود ؛ مراقب بدخواهان باش و رازت را به هركس نگو ؛ با كسی خویشی یا دوستی خواهی كرد كه بسیار خوب است ؛ در زندگی دو دل نباش و در عبادت كاهلی نكن تا به مراد و مقصود برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

این نیتی كه داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری ؛ از كارهای بد و حرام پرهیز كن و به حلال قناعت كن. در كارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افكار و نیاتت باشی ؛ در زندگی صبر پیشه كن و به خداوند امیدوار باش.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت خوب است و نیتت بر آورده میشود اما نباید عجله كنی بلكه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر كن چون به نفع تو نخواهد بود ، اگر منتظر رسیدن خبر از جانب كسی هستی بزودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی. هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده نزدیك همه چیز به نفع تو تغییر خواهد كرد و با توكل به خدا به مراد و خواسته خود خواهی رسید.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیت خوبی كرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط میرسی. شكر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراكت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط آنكه خود نیز همت كنی ، اگر با كسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه میابد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

با این قصد و نیتی كه در سر داری ممكن است سلامتت به خطر بیافتد ، بهتر است آن را از سر بیرون كنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید. كسی به تو طعنه میزند از او دوری كن ؛ اگر در همه امور به خدا توكل كنی در كارت گشایش پیدا میشود و به مقصود میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی كه داری میرسی شكر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیكترشوی. امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میكنی و به زودی خبری خوشحال كننده دریافت میكنی ؛ اگر قصد انجام كاری را داری به آن عمل كن ، با موفقیت همراه خواهد بود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

قصد و نیت بدی داری از آن دوری كن تا پشیمان نشوی ؛ بهتر است در پی كار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی كن با پرورش افكار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز كنی و از الطاف خداوند در همه امور برخوردار شوی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میكنی و به شادی و نشاط میرسی. زنی بلند قد و باریك اندام و گندمگون با تو خصومت میكند مراقب خودت باش ؛ از پول و در آمد حرام پرهیز كن آینده خوبی در پیش داری. با دوستان و آشنایان به نیكی رفتار كن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل كن با موفقیت همراه خواهد بود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به آنچه كه نیت كرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی ؛ كسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود. این روزها نادانی میكنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیكنی در این فكر هستی كه عاقبت كارت چه میشود ؛ اگر صبر كنی كارت سر و سامان میگیرد ؛ اگر قصد انجام كاری را داری چند روزی دست نگهدار.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میكنی ؛ دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترك میكنند ؛ چند وقت دیگر گشایشی در كارت پیدا میشود و از جایی كه انتظار نداری سود و نفعی به تو میرسد. برای آنكه به رفاه و سعادت برسی باید كوشش و همت كنی ؛ در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی ها عزیز میشوی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصودت خواهی رسید. از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود ؛ كسی در فكر صدمه زدن به شماست به خدا توكل كن تا حیله اش برطرف شود ؛ رازت را به هر كسی نگو و در عبادت كاهلی نكن.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی داری چیزی را كه از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون كسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود به خداوند توكل كن تا گره كارت باز شود و به خواسته ات برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیتت بر آورده میشود و آنچه كه طلب كرده ای به دست خواهی آورد ؛ گشایش مالی در فالت دیده میشود ، اگر دست به كار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر  است ؛ به توصیه و نصایح دیگران گوش كن تا به نیت و مراد دلت برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

آنچه را كه از خدا طلب كنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نكنی ؛ اگر فكر و ذهنت را یكی كنی و در امور به خدا توكل كنی به مرادت میرسی. یك نفر كه به تو نزدیك است غیبت تو را میكند ؛ تو به آن بی اعتنا شو و به كار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی ؛ كسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری. نمیتوانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افكار فتنه انگیز دارند ؛ اگر كسی نصیحتی به تو كرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی ، اگر قصد انجام كاری داری چند روزی صبر كن تا شرایط بهتر شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

فالت خوب است و اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی ، گشایشی در كارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید همت و كوشش كنی. كسی با تو دشمنی میكند ، مراقب خودت باش ؛ اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی و اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست میاوری.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور ، مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد ؛ در كارها به خدا توكل كن و به فكر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال كننده ای خواهی شنید و كارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد ، یك طلب سوخته و یا یك چیز گم شده را به دست می آوری و كارها بر وفق مراد تو خواهد بود و سود یا پول زیادی نصیبت میشود. با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شكر خدا كن ؛ میتوانی از آن به افراد مستحق احسان كنی تا اجر معنوی نصیبت شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

این نیت كه كردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد ؛ چندی است كه دلت یكجا نیست به چه كنم چه كنم گرفتار شده ای ، برای رفع این حالت به خدا توكل كن. مدتی است كه به كسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمیایی ، از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد كرد. در كارها صبور باش ، آینده روشنی داری و از همه غمها دور میشوی ؛ اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

برای نیت و مقصودی كه داری عجله نكن ، صبر پیشه كن تا به آن برسی. خداوند همه بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

در این نیت كه كرده ای باید صبر كنی تا مرادت حاصل شود. اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد. اگر قصد انجام كار خیری داری به آن عمل كن و مراقب باش تا گناه نكنی و برای بهتر شدن كارها به خداوند توكل كن.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

گشایش خوبی در كارت ایجاد میشود و به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی كه بر تو حسودی كنند. از یكی از خویشان و نزدیكان بی اطلاعی به زودی از او خبری به دست تو میرسد و اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی ؛ اگر صبور باشی و به خدا توكل كنی به مراد خواهی رسید.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

از چیزی دلخور یا غمگین هستی ، فكرش را از سرت بیرون كن ، در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یكی از خویشان چیزی به تو میرسد ، متواضع باش و تكبر را كنار بگذار. در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد ، اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود ؛ به زودی كارها بر وفق مراد تو میشود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیت خوبی كرده ای ، به خواسته و آرزویت میرسی و در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست میابی. اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود ؛ به دیگران اعتماد كن اما رازت را به هر كس مگو ؛ به زودی خبر خوشی به تو میرسد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت روشن است و موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصودت میرسی ؛ تا چند روز آینده خبری خوشحال كننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل كن ، با چند زن گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. سعی كن به كسی خیانت نكنی چون صدمه بدی خواهی خورد ؛ اگر قصد سفر دوری داری از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از كار و تلاش غفلت مكن تا به مقصود برسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

نیت خوبی كردی ، قصد انجام هر كاری را داری در آن به توفیق میرسی و به زودی از رنج و غم رهایی میابی. عیب تو این است كه راز دلت را به همه میگویی از این كار پرهیز كن ؛ در هر كاری به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

در این نیت كه كرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی كن ؛ اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر كنی تا گره كارت باز شود با كسی در این مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهیز ؛ به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توكل كن و منتظر بمان.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

این نیتی كه كرده ای خوب است دو ر كارت گشایش دیده میشود و به زودی خبری به تو میرسد كه تو را شادمان میكند. اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است ؛ اگر كسی نصیحتی به تو كرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است. امسال سال خوبی برای توست ؛ به خدا توكل كن تا گشایش بیشتری در كارت پیدا شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

با این نیتی كه كرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود. اگر با كسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد ، اگر او با تو نمیسازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری ؛ از عبادت كوتاهی نكن تا كارت راست و هم قلبت مصفا شود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت نیك است و با توكل به خداوند به خواسته ات می رسی ؛ تغییراتی در پیش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی. به همه اعتماد نكن ؛ چیزی یا خبری به تو میرسد كه ممكن است خیلی با ارزش نباشد ولی تو را خوشحال میكند. آینده روشنی داری و برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت روشن است ؛ تشویش را از خودت دور كن ، كارها بر وفق مراد تو خواهد شد و اگر چیزی را از خدا طلب كردی به آن میرسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای  داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.


فال ابجد  فال ابجد فال ابجد

از طرف یكی از خویشان و نزدیكان كمكی دریافت میكنی و مورد حمایت او قرار میگیری ؛ متواضع باش و خودخواهی را ترك كن. نیتت خوب است و كاری را كه در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود ؛ اگر قصد سفر داری برو خوب است ؛ دلت را به چیزی مشغول كرده ای فكرش را نكن ، همه چیز بر وفق مراد تو خواهد شد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد ، گشایش در كارت پیدا شده ولی كسی از تو رنجیده خاطر است ، از او دلجویی كن. افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میكنند ، به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی ، در این نیت كه كرده ای پابرجا باش و به خداوند توكل كن ، آنچه را كه آرزو داری به آن میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت كه كرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد. آدمی شتابزده و عجول هستی ، زنی كوتاه قد و سفید چهره در فکر نیرنگ زدن به توست مراقب باش به دام او گرفتار نشوی ؛ اگر قصد سفر داری تا پانزده  روز آن را به تاخیر بیانداز تا از سستی و غمی كه تو را به خود مشغول كرده است بیرون بیایی. مدتی است با خودت درگیر هستی ، زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب و به خداوند توكل كن  همه چیز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان میشود.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

آینده خوبی در انتظار توست اگر كمی همت كنی ، زندگی خوبی خواهی داشت ، راه موفقیت برای تو باز است و اگر نیاز به كمك و یا حمایت كسی پیدا كنی به آن پاسخ خواهد گفت. ترفند بدخواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی ، در همه امور به خدا توكل كن.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

قصد و نیتت خوب است و در رحمت به سویت باز میشود. از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود ؛ در هر كاری با اهلش مشورت كن و در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش ، بخت با تو یار است.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت خوب است اما از نیتی كه كرده ای منصرف شو تا عاقبت كارت خیر شود ؛ از بدیها پرهیز كن و رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند. از خوابی كه دیده ای نترس عاقبت آن خوب خواهد شد اما خوابت را برای كسی بازگو نكن. از همنشین بد دوری كن ، یك نفر كه نان و نمك تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توكل كن.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

آینده خوبی در پیش داری اگر همتت را به كار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری ؛ افكار و نیات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهایت یاری دهد. به زودی گشایشی در كارها پیدا میشود ؛ از چیزی نگرانی در دل داری نگران نباش ؛ اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آن است.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالع نیكی داری كارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میكنی ، اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد و اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی. دوستی داری كه در پی راحتی توست ؛ با توكل به خداوند به كار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه كه برای تو مقرر شده دست بیابی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

این قصد و نیتی كه داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود پس آن را از ذهن و فكرت بیرون كن اگر دیگران با تو موافق نیستند  تو دلتنگی مكن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی ، به سلامت باز میگردد ، در عبادت كوتاهی مكن و بدان كه خداوند ناظر و حافظ توست و این را بدان كه عاقبت كارها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

هر نیت و قصدی كه داری بر آورده میشود چه مادی و چه معنوی و به زودی پول ، ملك یا مقامی به دست می آوری. كسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمیشود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است ؛ اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری و اگر قصد انجام كاری داری دودل نباش آن كار را انجام بده چون به مقصود میرسی.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

طالعت نیك است و نیتت بر آورده میشود ؛ رازت را به كسی نگو ؛ باید مراقب بدخواهان باشی. در كارت گشایش دیده میشود ؛ به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توكل به او به كار و زندگیت ادامه بده و اطمینان داشته باش كه روزهای بهتری در پیش خواهی داشت .


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

قصد و نیتت خوبست به زودی كارهایت سر و سامان میگیرد ؛ تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در كارت پیدا میشود كه انتظارش را نداری. تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری و خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میكنی البته اراده ی تو هم در این امر دخیل میباشد.


فال ابجد فال ابجد فال ابجد

به آنچه نیت كرده ای میرسی اما باید منتظر بمانی ، از اعمال بد دوری كن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فكر بد و پول حرام دوری كن ، خداوند روزی تو را به تو حواله كرده است ؛ به زودی یك خبر خوشحال كننده به تو میرسد كه تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد ؛ اگر در همه ی امور  به خداوند توكل كنی به مقصودت میرسی.

2 دیدگاه در “فال ابجد | فال حروف ابجد | فال چوب

  1. خیلی خوب بود ممنونم از سایت عالی تون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *