طالع بینی چینی متولد سال خوک

طالع بینی چینی متولد سال خوک

طالع بینی چینی متولد سال خوک

تپلی محبوب ، خوك جنگ جويی جوانمرد ، بلند همت ، دلير و آشنا به آداب و رسوم ، ياور و مهربان ،‌ سخت گير نسبت به اشتباهات و پرچمدار هميشگی خلوص نيت است كه بلند همتيش سرانجام ناخوشایند برايش رقم ميزند.

ميتوانيد به او اطمينان كنيد چرا كه هيچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد كرد ، او ساده ، بی ريا و اطمينان بخش است و اگر به او ستم كنيد ، بی پناه ، بی دفاع و كمی ساده لوح است ؛ در حقيقت خوك اجازه میدهد به آسانی فريبش دهند ، اشتباهات خود را با متانت میپذيرد و نسبت به اشتباهات ديگران صبور و بردبار است.

او هميشه از بهترين های ورزش است اما هرگز نميتواند رقابت جو باشد. انصاف خوك به او اجازه نمیدهد كه خود را برتر از ديگران بداند. او همواره از خود میپرسد كه آيا در كارهايش صداقت لازم را داشته يا خير. خوك به گونه ای باور نكردنی صادق و بی رياست تا جايیكه گاهی ممكن است به خود صدمه بزند.

او در برابر بد قولی و بد ذاتی ديگران نمیتواند كاری بكند. به ندرت دروغ میگويد و آن هم در مواردی است كه ميخواهد خود را از خطر برهاند. خوك باهوش است اما در مورد مسائل مالی كند ذهن است و ناشيانه عمل میكند. او در برابر دورويان و فريب كاران عاجز است و خود را به چهار ميخ ميكشد تا اعمالش را توجيه كند.

خوك فروشنده درستكاری است كه به سختی تن به ساخت و پاخت ميدهد. او با اعتقادی آهنين ، گفته های ديگران را بی هيچ پرسشی میپذيرد اما در قبولاندن حرف خود به ديگران دچار مشكل است. خوك دوست و شريكی بی همتاست. او معمولا كم حرف است ولی اگر تصميم به حرف زدن بگيرد هيچ چيز نميتواند مانع او شود و آن قدر پرچانگی ميكند تا همه شنوندگان را خسته و هلاك كند.

خوك نيز همچون ميمون با هوش و تشنه دانش است. او علاقه زيادی به مطالعه دارد و هر چه را كه جلوی دستش باشد میخواند. خوك با معلومات به نظر میرسد اما در حقيقت بخش عمده معلومات او سطحی است. اگر او را بيازماييد خواهيد ديد كه طبل تو خالیاست. ژاپنی ها ميگويند : خوك صورتی پهن و كله ای كوچك دارد.

خوك پول پرست است. در پشت ظاهر فريبنده و معقول او اراده ای قوی و قدرتی فراوان پنهان است. او هر هدف ، آرزو يا كاری دشوار داشته باشد وظايف خود را با شايستگی انجام میدهد. اين قدرت زاييده نيرويی درونی و قابل اعتماد است ؛ قدرتیكه هيچ چيز توان برابری با آن را ندارد.

وقتیكه خوك تصميمی بگيرد هيچ چيز نميتواند سد راه او شود اما پيش از تصميم گيری مدتی طولانی همه جوانب را میسنجد تا جایكه به بی تدبيری متهم ميشود. او برای رهايی از مسائل بغرنج ، گاه آن قدر اين در و آن در ميزند كه شخصيت خود را زير سوال ميبرد.

هرگز از روی ظاهر ضعيف خوك درباره اش قضاوت نكنيد چرا كه اين ضعف ظاهری صرفا ناشی از صلح طلبی ذاتی اوست. خوك دوستان اندكی دارد اما آنان را تا پايان عمر حفظ خواهد كرد و از هيچ فداكاری در حق آنان كوتاهی نمیكند. او با دوستان برگزيده خود كه شايستگی عشق و محبت او را دارند بسيار محترمانه برخورد ميكند.

زنان متولد سال خوك ، عاشق حضور در جمع و ميهمانی هستند ودر خانه داری بی نظيرند.

شخصيت خوك ، به رغم بیطرفی وی پر تحرك و خلاق است و اگر از جنگ و جدل بيزار و گريزان نبود ، ياغی نيز محسوب میشد. او هميشه ترجيح میدهد در بحث راه فراری بيابد و وانمود كند كه عقيده اش را تغيير داده است تا خود را دچار زحمت و دردسر نكند. او تا زمانیكه از شما خوشش نيايد در صحبت را باز نميكند و اگر لطف كند وارد گفت و گویی شود شما را مفتخر كرده است!

خوك به ندرت به امور قضايی می پردازد و چه بهتر زيرا اگر محق هم باشد ، سادگی و صداقتش به ضرر او و به نفع طرف های دعوا تمام خواهد شد. خوك در هر شرايطی ميتواند كار كند زيرا هوشياری و توانايی اش در انجام كارهای سخت از او آدم موفقی ميسازد ؛ همچنين به علت حساسيت فراوانش ، در زمينه شعر و ادبيات نيز موفق است.

خوك میتواند به آسانی به سگ ها نزديك شود. خوك هر شغلی را كه برگزيند میتواند زندگی خود را تامين كند و پول و امكانات از سر و كولش میريزد و تا زنده است مردم به او كمك میكنند و از همين راه ممكن است بسيار ثروتمند شود.

در مشرق زمين مشهور است كه ميگويند : مردم به خوك كمك ميكنند ، خوراك ميدهند و او را چاق و چله ميكنند تا شام بهتری برای شب سال نو داشته باشند. لذا خوك بسيار محافظه كار است و به هيچ كس اعتماد نميكند. ممكن است اين گفته درست باشد اما شكی نيست كه مردم از زود باوری و سادگی خوك سوءاستفاده میكنند.

از اين حرفها درباره زندگی عشقی او نيز ميگويند. او اغلب فريب ميخورد ، نااميد ميشود ، اشتباه ميكند و هميشه عاشق است. خانم خوك ها مادران بسيار خوبی هستند. به خوك ها سفارش ميكنيم با متولدان سال گربه ازدواج كنند؛ چرا كه بهترين راه جلوگيری از كشمكش و درگيری خانوادگی همين است.

خوك بايد از مار فاصله بگيرد چرا كه مار او را اسير و برده خود ميكند و آنچنان به دور او حلقه ميزند و او را ميفشارد كه توان هر حركتی را از او سلب ميكند. وجود خوك برای بز مفيد واقع ميشود.

دوران كودكی خوك در آرامش كامل سپری ميشود. در دوران جوانی انبوهی از مشكلات خانوادگی او را در بر میگيرد اما خوك خجالتی و محتاط ، برای حل مشكلاتش از كسی درخواست كمك نخواهد كرد. او میكوشد خود مشكلاتش را حل كند. در واقع اين پنهان ساختن مشكلات از ديگران به او صدمات فراوانی ميزند زيرا هيچ كس نميفهمد كه او در چه جهنمی دست و پا ميزند.

اگر زاد روز او از جشن های سنتی فاصله داشته باشد ، نااميدی كمتری در كمين او خواهد بود اما هر چه به سال نو در كشورهای آسيايی نزديك تر باشد با مشكلات بيشتری مواجه میشود ، به او خيانت خواهد شد ، مسخره اش خواهند داد و در نهايت ممكن است خورده شود!

مشاهير متولد سال خوک : روچيلد اول ، راكفلر اول و فورد اول ، سن ايگناتيوس لويولا ، فدريكوگارسيالوركا ، فرانسواويون و آلبرت شوايترز ، پاسگال ، لوكوبوزيه ، فيلد مارشال مونتگمری ، مارشال فوخ و ژرژ پمپيدو ، هنریهشتم ، بيسمارك ، اليوركرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان و …

مشاغل مناسب متولد سال خوک : توليد كننده ، پزشك ، محقق ، مهندس معمار ، فيلم ساز ، نويسنده ، شاعر ، نقاش ، تاجر ، هنرمند مردمی ، هنرپيشه ، كمدين و …

طالع بینی

محاسبه سال تولد چینی

طالع بینی چینی 12 نماد حیوانی دارد که هر حیوان 12 سال بعد تکرار میشود … محاسبه حیوان سال تولد مهم ترین بخش در طالع بینی چینی است به خصوص برای افرادی که در اواخر و اوایل سال نو متولد میشوند … حیوان سال تولد هر سال نو از بهمن ماه شروع میشود ، با توجه به جدول بالا میتوانید حیوان سال تولد خود را پیدا کنید …

شخصیت ماه های متولد سال خوک

فروردين : قلبی مهربان در سينه يك خوك!
ارديبهشت : او بچه خوكی ضعيف اما بی اندازه جذاب است.
خرداد : خوك خنده دار و لوده ! اگر بچه خوك ها مانعش نشوند به خوبی پيشرفت خواهد كرد.
تير : او بيسكويت زنجبيلی به شكل خوك است و بايد مواظب باشد كه خورده نشود.
مرداد : خوك سطح بالا ! در اصالتش ترديدی نيست.
شهريور : يك قلك خوكی شكل ! او هميشه گرفتار بی پولی است.
مهر : يك خوك واقعی ! او بسيار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!
آبان : خوك پر طاقت و تند خو ! او می تواند حقه بازی كند.
آذر : خوك منطقی ! او هميشه از خود میپرسد كه به درد همبرگر میخورد يا استيك!
دی : خوك رياضت كش! او بيش از حد اخمو و جدی است.
بهمن : خوك شايسته و متعادل ! سرانجام موفقيت از آن اوست.
اسفند : خوك تمام عيار و واقعی !

طالع بینی

رابطه عاطفی زن خوک با مرد دیگر سالها

موش : خوب است. هر دو روشنفكر و در زندگی بی باك هستند. اين دو در كنار هم خوشبخت خواهند شد.
گاو : خوك با هر شرايطی خود را وفق می دهد اما تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او هميشه شهامت از نو شروع كردن را دارد.
ببر : خوك ، ببر را درك می كند و به او احترام می گذارد. خطر نابودی خوك را تهديد می كند اما او ، آن قدر رشد كرده است كه بتواند از خود مواظبت كند.
خرگوش : عالی است البته تا زمانی كه خوك بتواند دنبال خلاف و بزهكاری نرود.
اژدها : بله ، خوك میداند چگونه چرب زبانی و دلربايی كند. او موجودی بسيار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.
مار : خوك پير دوست داشتنی ! بيچاره خوك ! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد.
اسب : اسب با خودخواهی ويژه اش از خوك سوء استفاده خواهد كرد و خوك روی خوشبختی و شادی را نخواهد ديد.
بز : تا زمانی كه بز رفتارش درست باشد خوك با او میسازد. هر چند بز نمیتواند خود را مهار كند.
میمون : امكان پذير است. فريب دادن خوك برای ميمون زحمتی ندارد اما اين كار برای ميمون لذت بخش نيست ؛ افزون بر اين او زياد به خوك فكر میكند.
خروس : اين دو نمی توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در می كند.
سگ : خوب است. خوك عاشق زندگی است و همين رياضت طلبی سگ را تعديل می كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.
خوک : زوج خوبی هستند. آنها به خوبی با يكديگر كنار می آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

طالع بینی

رابطه عاطفی مرد خوک با زن دیگر سالها

موش : خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگری نكند زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.
گاو : خوك برای ارضای خواسته های سركوب شده خود ، به هر دری خواهد زد و اين خوك را به دردسر می اندازد.
ببر : چرا كه نه؟ البته تا وقتی كه خانم ببر ، ناخواسته و ندانسته ، از جنبه های مثبت وجود خوك سوء استفاده نكند.
خرگوش : تا زمانی كه خانم خرگوش بتواند هرزه گردی های خوك را تحمل كند همه چيز خوب پيش خواهد رفت! اما خوك هم بايد سرگرمی های بيرون از خانه را طوری ترتيب دهد كه خرگوش متوجه آنها نشود!
اژدها : بله ، خوك مرتب برای اژدها دم تكان میدهد و تملق او را میگويد و اين برای او خيلی بد است!
مار : خوك بيچاره! او اسير خواهد بود و حتی علاقه ای به لطيفه های عاميانه هم نشان نخواهد داد.
اسب : خوك از رابطه زناشويی رضايت چندانی نخواهد داشت و از خودخواهی های اسب خواهد رنجيد.
بز : تا زمانی كه خوك ثروتمند باشد ، بز راضی و خوشحال خواهد ماند اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟
میمون : چرا كه نه؟ ميمون از آقای خوك تعريف و تمجيد می كند.
خروس : امكان پذير است زيرا خوك بيش از اندازه صبور و منعطف است.
سگ : عالی است. عشق اين دو متكی بر تفاهم ، درك و احترام متقابل است.
خوک : زوج خوبی هستند. آنها به خوبی با يكديگر كنار می آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

طالع بینی

رابطه دوستی خوک با دیگر سالها

موش : دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت میبرند و خوشحالند. پرخاشگری موش بر خوك تاثير نمی گذارد.
گاو : بله ، به شرطی كه زياد يكديگر را نبينند!
ببر : بله ، به خوبی با هم سازش می كنند اما خوك بايد محتاط باشد.
خرگوش : بله ، به شرط آن كه زياد با هم بيرون نروند چون پرخاشگری خوك ، خرگوش را می ترساند.
اژدها : ارتباطی ساده و آرام است. اين دو در كنار هم مشكلی نخواهند داشت اما شادی و تفريحی هم در كار نيست.
مار : هم بله ، هم نه! با گذشت زمان همه چيز مشخص می شود.
اسب : خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.
بز : بله ، خوك به خوبی میداند چگونه بايد با بزها رفتار كند ؛ در عين حال دلباخته بز است.
میمون : برای هم دوستان خوبی هستند چرا كه ميمون واقعا به خوك احترام می گذارد!
خروس : بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!
سگ : اين دو بسيار به يكديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگرانی می رهاند.
خوک : دو دوست عالی با خواسته های مشابه ، دو يار جدا نشدنی كه هميشه با يكديگرند.

طالع بینی

رابطه کاری خوک با دیگر سالها

موش : موش میكوشد با نيرنگ ، سر خوك كلاه بگذارد اما در امور تجاری بخت هميشه با خوك است.
گاو : برای خوك بازده كاری گاو پذيرفتنی و رضايت بخش است و میتواند به او استفاده فراوان برساند.
ببر : سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه برای خوك خطری بزرگ و هميشگی به شمار می آيد.
خرگوش : بله ، خرگوش هوشيار و خوك بيش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاری يك ديگر پول فراوانی به دست خواهند آورد.
اژدها : موفقيت آنها حتمی است ؛ به خصوص كه خوك تا حدی متواضع و فروتن است.
مار : خوك نياز چندانی به خرد و دانايی مار ندارد و مار صدمه می بيند.
اسب : همكاران مناسبی نيستند. عقايد اين دو با يكديگر متفاوت است.
بز : اين دو برای يك ديگر مفيد خواهند بود و حتی بز می تواند به خوك كمك كند!
میمون : ميمون دلايل زيادی برای اين همكاری دارد. خوك اين را می داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوتمندانه خواهد بود. اين همكاری برای او هم جالب است!
خروس : خوك در امور تجاری به خروس اعتماد ندارد بنابراين از همكاری با او صرف نظر خواهد كرد.
سگ : بله ، سگ با سخاوت است اما اگر خوك اشتباه كند مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم ، ديگران را فريب خواهند داد.
خوک : اين دو در همكاری با يك ديگر كامياب می شوند و به هر كاری دست بزنند ، بخت يارشان خواهد بود.

طالع بینی

رابطه والدین خوک با دیگر سالها

موش : خوب است. آنها در كنار يك ديگر بسيار شاد خواهند بود و خوك به سوء استفاده موش از اين موقعيت اهميت نميدهد.
گاو : بد نيست ؛ گر چه گاو كمی تودار است.
ببر : بله ، اما ببر ناراضی است چون هميشه پرتوقع است.
خرگوش : رابطه بسيار خوبی است اما بی تفاوتی غير طبيعی خرگوش نسبت به پدر و مادر باعث رنجش خوك ميشود.
اژدها : خوب است. خوك می تواند برای اژدها مفيد واقع شود.
مار : عملی است اما به خوك بستگی دارد. مادر متولد سال خوك ، برده وار به فرزندش خدمت خواهد كرد.
اسب : اسب ، خانه را زودتر از آنچه انتظار می رود ترك خواهد كرد. دوری اسب به شدت خوك را آزرده و ناراحت می كند.
بز : از بخت خوب بز ، خوك تا پايان عمر از او حمايت خواهد كرد. اين دو عاشقانه يك ديگر را دوست دارند.
میمون : عالی است. ميمون خوك را متعجب و سرگرم می كند و شگفت آن كه ميمون به خوك احترام فراوان می گذارد.
خروس : خوش به سعادت خروس! خوك حاضر است خود را به آب و آتش بزند تا خروس او را درك كند و باعث شادی وی شود.
سگ : اين دو با يكديگر خوب كنار می آيند. خوك در همه كارها حامی سگ است اما سگ مثل هميشه احساس نارضايتی می كند.
خوک : بله ، اين دو دوستانی واقعی هستند و از بودن در كنار هم لذت زيادی می برند. آنها اغلب با هم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *